Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Wdrażanie LSR

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

Cel Działania

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalna strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy.

 

LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii, które mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- Odnowa i rozwój wsi,

oraz

innych projektów zwanych dalej -małymi projektami", które niekwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego różnicowania działalności gospodarczej na obszarze LGD.

 

Zakres pomocy

Przewiduje się udzielenie pomocy:

-dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3 - tak jak określono dla działań osi 3;

- dla małych projektów.

 

ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW:

 

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane

w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

 

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

 

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne,

z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

 

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

Dziennik Ustaw Nr 158 — 12095 — Poz. 1067

 

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c) kultywowanie:

— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

— języka regionalnego i gwary,

— tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej

-produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

 

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

b) promocję produktów lub usług lokalnych,

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych

— z wyłączeniem działalności rolniczej;

 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

Beneficjenci:

W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - tak jak określono dla działań osi 3.

W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

 

Zasady wyboru projektów przez Lokalne Grupy Działania

Wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 4 Leader, mogą dotyczyć tylko projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD.

 

Wnioskodawca składa wniosek o pomoc do Lokalnej Grupy Działania.

 

LGD podejmuje decyzję o wybraniu lub nie wybraniu projektu do finansowania w ramach przewidzianego w LSR budżetu.

 

W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, LGD bierze pod uwagę zgodność projektu z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR.

 

W przypadku małych projektów, LGD ocenia projekt pod względem zgodności z kryteriami dostępu, określonymi dla małych projektów oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR.

 

Następnie, w obu przypadkach, LGD przesyła do właściwego podmiotu wdrażającego (SWO lub ARiMR) pozytywnie ocenione wnioski, które zostały wybrane przez ciało decyzyjne LGD do finansowania w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju. Po wybraniu operacji do finansowania przez LGD instytucja wdrażająca może odmówić wypłaty pomocy w przypadku niespełnienia warunków formalnych lub niedopełnienia zobowiązań przez beneficjenta.

 

Kryteria dostępu w przypadku małych projektów to m.in.:

1. zgodność projektu z LSR;

2. zgodność projektu z zakresem pomocy określonym w PROW;

3. nie finansowanie projektu z innych środków publicznych.

 

Poziom dofinansowania

W przypadku małych projektów refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

 

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł (25 616,1 euro).

 

Rozporządzenia dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju:

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zmieniające

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zmieniające drugie

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zmieniające trzecie

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zmieniające czwarte

 

 


Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.