Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Odnowa i Rozwój Wsi

Podstawowe informacje o działaniu

Odnowa i rozwój wsi

 
UWAGA WNIOSKODAWCO !!!
 

aby skorzystać ze środków osi 4 Leader PROW 2007-2013

zarejestruj się w EWIDENCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH

(oddział powiatowy ARMiR w Nysie, wniosek o nadanie numeru producenta dostępny na stronie www.armir.gov.pl, www.nyskieksiestwo.turystka.net)

 
 

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

 

Ø      gmina: wiejska, miejsko-wiejska (z wyłączeniem miast powyższej 5 tys. mieszkańców), miejska (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców),

Ø      instytucja kultury,

Ø      kościół lub inny związek wyznaniowy,

Ø      organizacja pozarządowa mająca status pożytku publicznego, której cele są zbieżne z celami -Odnowa i rozwój wsi”

 

O ile można się ubiegać ?

 

Maksymalnie 500 000 tys. zł na realizację projektu w okresie realizacji PROW 2007-2013, dla jednej miejscowości.

Minimalnie - 25 000 tys. zł na realizację projektu.

 

Pomoc ma formę refundacji 75% kosztów kwalifikowanych projektu po zrealizowaniu projektu a wkład własny co najmniej 25%.

 

Zakres projektów może dotyczyć

 
  • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

- pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

- przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół i przedszkoli

- związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulicznego)

  • urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
  • budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej
  • rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
  • zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
  • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług
  • odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
  • wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości
  • zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji, zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
Dodatkowe informacje

Ø     W jednym naborze jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek

Ø     Projekt wpisuje się w Plan Odnowy Miejscowości

Ø     Projekt nie ma charakteru komercyjnego

 
UWAGA WNIOSKODAWCO
ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM
 Lokalna Strategia Rozwoju

 PROJEKT KWALIFIKUJĄCYC SIĘ DO DOFINANSOWANIA musi być zgodny i przyczyniać się do realizacji:

 

§        przynajmniej jednego celu ogólnego LSR,

§        przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR

§        przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR

 
 

LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do:

- skorzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosków o pomoc,

- skorzystania z oferty szkoleniowej,

- skorzystania z usług doradczych i konsultacji


Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.