Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

UWAGA ! Wszystkie zapytania ofertowe, ich wyniki oraz wszelkie aktualne informacje publikowane są na NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Niniejsza strona nie będzie już rozwijana.

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Male Projekty

Podstawowe informacje o działaniu Małe projekty

 

UWAGA WNIOSKODAWCO !!!

 

 

Aby skorzystać ze środków osi 4 Leader PROW 2007-2013 zarejestruj się w EWIDENCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH (oddział powiatowy ARiMR w Nysie)

Wniosek o nadanie numeru producenta dostępny na stronie www.armir.gov.pl  www.nyskieksiestwo.turystka.net

 

 

 

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

 

 

osoba fizyczna, która:

a)  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)  jest pełnoletnia,

c)  ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze

 

osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa

 

 

O ile można się ubiegać ?

 

 

Pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt:

 

1) będzie realizowany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. Złotych,

2) nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej,

3) będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

 

Maksymalnie 50 000 zł na realizację jednego projektu. Maksymalnie 200 000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013 dla jednego beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) i 18 (tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, limit ten wynosi 50 tys. zł na jednego beneficjenta

 

Pomoc ma formę refundacji 80% kosztów kwalifikowanych projektu po zrealizowaniu projektu, a wkład własny co najmniej 20%.

 

Koszt kwalifikowany stanowi również wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:

a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,

b)  udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców

 

 

Zakres projektów może dotyczyć:

 

 

1)   podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

 

a)  udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

b)  organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d)  zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

 

2)   rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a)  promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

b)  promocję lokalnej przedsiębiorczości,

c)  remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

 

3)   rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a)  utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b)  budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

 

4)   promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

 

5)4   promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a)4  odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,

b)  remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c)  kultywowanie:

-  miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

-  języka regionalnego i gwary,

-  tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d)  prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

            e)4 promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

            f)4 urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym            przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub         oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

 

6)   inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

a)  udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

b)  promocję produktów lub usług lokalnych,

c)  uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d)  budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e)  budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f)  badanie rynku produktów lub usług lokalnych

- z wyłączeniem działalności rolniczej;

 

7)   wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Dodatkowe informacje

 

UWAGA WNIOSKODAWCO!

 

- zapoznaj się z Lokalną Strategią Rozwoju

 

bowiem projekt kwalifikujący się do dofinansowania musi być zgodny z LSR i przyczyniać się do osiągnięcia:

* przynajmniej jednego celu ogólnego LSR,

* przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR,

* przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do:

- skorzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosków o pomoc,

- skorzystania z oferty szkoleniowej,

- skorzystania z usług doradczych i konsultacji.

 

 


Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.